Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 25.05.2021 № 11–3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національній службі здоров’я України на первинну медичну допомогу

На виконання рішення Рахункової палати від 25.05.2021 № 11-3 Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національній службі здоров’я України на первинну медичну допомогу (далі – Звіт), та рішення, ухвалене за підсумками обговорення Звіту, у порядку інформування надіслано Верховній Раді України (лист від 09.06.2021 № 05-1298) та Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування (лист від 09.06.2021 № 05-1299).

Відповідно до статті 39 Закону України «Про Рахункову палату» (далі – Закон) Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 09.06.2021 № 05-1300).

Згідно зі статтями 35 і 36 Закону рішення Рахункової палати та Звіт надіслано Міністерству охорони здоров’я України (далі – МОЗ) (лист від 09.06.2021 № 05-1301) та Національній службі здоров’я України (далі – НСЗУ) (лист від 09.06.2021 № 05-1302) для розгляду та відповідного реагування. Також рішення Рахункової палати та Звіт надіслано двадцяти трьом надавачам первинної медичної допомоги, які були об’єктами аудиту (лист від 09.06.2021 № 05-1304).

Про виявлені при здійсненні аудиту ознаки кримінальних порушень повідомлено Офіс Генерального прокурора (лист від 09.06.2021 № 05-1303).

Прем’єр-міністром України до листа Рахункової палати від 09.06.2021 № 05-1300 надано доручення від 22.06.2021 № 30110/1/1-21 МОЗ, Мінфіну та НСЗУ розглянути рішення Рахункової палати від 25.05.2021 №11-3, вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України; у разі потреби у прийнятті рішень Уряду, внести пропозиції в установленому порядку.

МОЗ листом від 27.07.2021 № 25-01/22214/2-21 повідомило про затвердження наказом від 26.07.2021 № 1568 Плану заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених під час аудиту Рахункової палати щодо ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національній службі здоров’я України на первинну медичну допомогу (далі – План заходів). Усі рекомендації Рахункової палати у Плані заходів враховано, передбачено 11 заходів для усунення порушень та недоліків, визначено терміни виконання і відповідальних виконавців.

НСЗУ листом від 09.07.2021 № 14692/2-16-21 поінформовано про готовність як співвиконавцем розробити «дорожню карту» реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення, зокрема щодо надання первинної медичної допомоги, за умови ухвалення стратегії розвитку первинної медичної допомоги, розробленої МОЗ та затвердженої у визначеному законодавством порядку.

НСЗУ буде підготовлено та подано на розгляд Міністрові охорони здоров’я України пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» (далі – постанова № 391) у частині доповнення вимогою до надавача послуг з медичного обслуговування населення про наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за місцем (місцями) її провадження, а також лікарськими спеціальностями, зазначеними у заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до неї (з урахуванням внесених до них змін, поданих ліцензіатом органові ліцензування), виключно за умови запровадження безперебійної роботи (в режимі реального часу, з оновленою інформацією) Ліцензійного реєстру МОЗ з медичної практики, з яким буде інтегрована центральна база даних електронної системи охорони здоров’я. Здійснення відстеження лікарських спеціальностей та місць провадження господарської діяльності з медичної практики в ручному режимі є неможливим, зважаючи на велике адміністративне навантаження на департамент договірної роботи. Враховуючи те, що відомості про медичні спеціальності та про місця провадження господарської діяльності з медичної практики є інформацією, на основі якої орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії, то відстеження її актуальності належить до компетенції МОЗ. НСЗУ як замовник медичних послуг зможе тільки синхронізувати дані, які будуть вноситися до Ліцензійного реєстру МОЗ з медичної практики.

Також повідомлено, що укладання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється з використанням електронної системи охорони здоров’я. НСЗУ вживаються відповідні заходи (своєчасне опрацювання пропозицій про внесення змін до договорів, інформування закладів), спрямовані на забезпечення контролю за своєчасним внесенням змін до чинних договорів про медичне обслуговування та дотриманням надавачами первинної медичної допомоги терміну інформування НСЗУ про припинення їх дії.

Департаментом моніторингу у 2021 році проводяться заплановані моніторингові візити (моніторинг) до закладів охорони здоров’я, у тому числі і до закладів, які надають первинну медичну допомогу. Під час моніторингу звертається увага на виконання надавачами медичних послуг взятих зобов’язань, у тому числі запровадження внутрішнього контролю за виконанням договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій відповідно до вимог підпункту 3 пункту 201 такого договору.

Крім того, розроблені такі організаційно-розпорядчі документи:

Алгоритм дій при здійсненні моніторингових візитів до надавачів медичних послуг (затверджено наказом НСЗУ від 06.05.2021 № 204);

проєкт наказу «Щодо питань перерахунку сплачених коштів за звітом про медичні послуги за результатом звірки повноти та достовірності інформації, що внесена у звіт про медичні послуги за договором, з інформацією, що міститься в електронній системі охорони здоров'я» (перебуває на погодженні у зацікавлених структурних підрозділах).

Розробляються Алгоритм аналізу щодо визначення відповідності критеріям повноти та достовірності даних, які містяться в електронній системі охорони здоров’я та включені до звітів про медичні послуги за договорами про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, Методика впровадження ризикоорієнтованого підходу при здійсненні моніторингу, Система індикаторів для відбору закладів для проведення моніторингу та Алгоритм дій при здійсненні документального моніторингу надавачів медичних послуг та аптечних закладів, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій або про реімбурсацію.

На офіційному вебсайті НСЗУ у розділі «Вимоги» розміщено повну та актуальну інформацію про перелік медичних послуг, у тому числі лабораторних та інструментальних діагностичних досліджень, які пацієнт може отримати безоплатно в рамках програми медичних гарантій.

На сьогодні відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 411, розробляється формування звітів про обсяг медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, в інформаційній системі НСЗУ, яка є сукупністю інформаційних підсистем щодо укладення та виконання договорів, аналізу даних, формування аналітичних та фінансових звітів, обміну інформацією між користувачами, метою функціонування яких є забезпечення виконання покладених на НСЗУ функцій реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. З метою забезпечення взаємодії з інформаційними системами та державними інформаційним ресурсами провадиться робота щодо укладання договорів з їх власниками.

При цьому НСЗУ не вжито належних заходів для реалізації окремих рекомендацій Рахункової палати щодо:

підготовки проєкту програми державних гарантій медичного обслуговування населення, яка буде визначати прозорий та зрозумілий перелік і обсяг медичних послуг (включаючи медичні вироби) та лікарських засобів, що надаються за рахунок коштів державного бюджету, які громадяни безкоштовно можуть отримувати у надавачів первинної медичної допомоги, для включення її до законопроєкту “Про Державний бюджет України на 2022 рік”;

підготовки державного гарантованого пакета первинної медичної допомоги, який буде визначати прозорий обсяг такої допомоги та лікарські засоби, право на отримання якого у разі потреби матимуть усі без винятку громадяни України;

підготовки та подання на розгляд Міністрові охорони здоров’я України пропозицій щодо внесення змін до постанови № 391 в частині включення до вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення забезпечення безперервності надання первинної медичної допомоги;

забезпечення проведення обґрунтованих розрахунків тарифів на медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги, та коригувальних коефіцієнтів і подання їх на розгляд Міністрові охорони здоров’я України;

підготовки пропозицій про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у ІІІV кварталах 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2021 № 133 “Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у ІІ–ІV кварталах 2021 року”, в частині визначення в пакеті медичних послуг, що підлягають оплаті в межах реалізації програми медичних гарантій “Первинна медична допомога”, напрямів використання коштів державного бюджету, що сплачуються надавачам первинної медичної допомоги, та подання їх на розгляд Міністрові охорони здоров’я України:

підготовки пропозиції про внесення змін до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410, у частині доповнення її вимогою щодо подання звіту про доходи і витрати всіма надавачами первинної медичної допомоги та в установленому порядку надання їх на розгляд Міністрові охорони здоров’я України;

здійснення оплати надавачам первинної медичної допомоги з дотриманням вимог частин п’ятої, сьомої статті 8 Закону України від 19.10.2017 № 2168-VIIІ “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” та вимог укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій – лише за обсяг наданих пацієнту медичних послуг, а не за кількість декларацій, укладених пацієнтами з лікарями, що надають таку допомогу;

запровадження дієвої системи внутрішнього контролю за використанням коштів державного бюджету, виділених НСЗУ на надання первинної медичної допомоги;

внесення змін до Методики здійснення верифікації даних у реєстрах центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, затвердженої наказом НСЗУ від 14.09.2020 № 231, у частині визначення періодичності проведення верифікації та оформлення її результатів.

Зазначене свідчить про неналежне врахування НСЗУ рекомендацій Рахункової палати, необхідність надсилання листів-нагадувань. Відповідно до статті 36 Закону здійснюватиметься подальший моніторинг виконання рекомендацій Рахункової палати.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий