Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 13.07.2021 № 15-3

щодо Звіту про результати фінансового аудиту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за 2020 рік

На виконання рішення Рахункової палати від 13.07.2021 № 15-3, ухваленого за підсумками обговорення Звіту про результати фінансового аудиту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за 2020 рік, надіслано листи Верховній Раді України (від 28.07.2021 № 02-1829) та Кабінету Міністрів України (від 28.07.2021 № 02-1830).

Згідно із статтями 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату» Звіт і рішення Рахункової палати надіслано Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), для вжиття заходів щодо усунення виявлених під час фінансового аудиту недоліків і порушень (лист від 28.07.2021 № 02-1831).

Прем’єр-міністр України Шмигаль Д. А. (доручення від 18.08.2021 № 37763/1/1-21) доручив Голові НКРЕКП Тарасюку В. В., Міністру фінансів України Марченку С. М. та Першому віцепрем’єр-міністру України – Міністру економіки України Любченку О. М. розглянути рішення і Звіт Рахункової палати та вжити відповідних заходів реагування. Про результати поінформувати Кабінет Міністрів України та в разі необхідності подати пропозиції в установленому порядку.

Віцепрем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков О. Ю. (доручення від 03.09.2021 № 37763/3/1-21) до звернення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 31.08.2021 № 04-13/12-2021/273818 доручив НКРЕКП (Тарасюку В. В.), Мінфіну (Марченку С. М.) та Мінекономіки розглянути з урахуванням резолюції Прем’єр-міністра України від 18.08.2021 № 37763/1/1-21 результати аудиту, вжити відповідних заходів реагування і про результати поінформувати в установлений законом строк Комітет Верховної Ради України, Рахункову палату та Кабінет Міністрів України.

НКРЕКП листом від 01.09.2021 № 9980/23.1/7-21 повідомило, що після розгляду Звіту та рішення Рахункової палати від 13.07.2021 № 15-3 наказом від 31.08.2021 № 110-а затверджено План заходів щодо усунення недоліків, зазначених у звіті про результати аудиту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за 2020 рік, затвердженому рішенням Рахункової палати від 13.07.2021 № 15-3 (далі – План заходів).

Відповідним наказом передбачено управлінню з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності щоквартально до 25 числа місяця, наступного за останнім місяцем звітного кварталу, інформувати Рахункову палату про стан виконання Плану заходів.

План заходів містить 15 пунктів щодо усунення порушень та недоліків із зазначенням термінів (строків) виконання та відповідальних осіб за кожним заходом, а саме:

утворення у структурі НКРЕКП самостійного структурного підрозділу внутрішнього контролю (вересень 2021 року);

здійснення заходів щодо ефективного функціонування системи внутрішнього контролю в НКРЕКП у розрізі елементів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062 (грудень 2021 року);

ідентифікація ризиків та здійснення оцінки ризиків, що матимуть негативний вплив на процес складання бюджетної та фінансової звітності в НКРЕКП, за формами, наведеними в додатках 4–6 до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь (рівень) ризику від провадження діяльності НКРЕКП, здійснюється відбір об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів і визначається пріоритетність та періодичність проведення таких аудитів, які затверджені наказом НКРЕКП від 04.07.2019 № 33-а (листопад 2021 року);

включення до операційного плану із внутрішнього аудиту НКРЕКП на 2022 рік здійснення внутрішнього аудиту щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності в НКРЕКП за 2021 рік (грудень 2021 року);

здійснення контролю за дотриманням графіка відпусток працівників НКРЕКП (постійно);

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо необхідності дотримання термінів подачі заяв на відпустку та звільнення працівниками НКРЕКП (жовтень 2021 року);

забезпечення виплати розрахункових при звільненні та відпускних виплат у терміни, встановлені законодавством (у разі вчасного надходження відповідної заяви працівників НКРЕКП) (постійно);

вжиття заходів щодо дотримання термінів подання пропозицій на преміювання працівників НКРЕКП, встановлених Положенням про преміювання працівників НКРЕКП, затвердженим наказом НКРЕКП від 19.08.2016 № 23-а (щомісячно у визначені терміни);

розроблення та затвердження Порядку надання Голові та членам НКРЕКП надбавок та матеріальних допомог (вересень 2021 року);

внесення змін до Положення про преміювання Голови та членів НКРЕКП, затвердженого постановою НКРЕКП від 01.06.2017 № 737 (жовтень 2021 року);

щорічна, станом на 01 січня поточного року, підготовка пропозицій про встановлення надбавок працівникам НКРЕКП у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, та подання у разі кадрових змін персоналу, які працюють в умовах режимних обмежень, з документами відповідного ступеня секретності (до 20 січня кожного року та не пізніше 20 числа місяця, у якому відбуваються кадрові зміни);

забезпечення своєчасного оприбуткування матеріальних активів у частині власних надходжень спеціального фонду, у разі отримання надходжень від реалізації майна у натуральних показниках, грантів, дарунків тощо (постійно);

забезпечення перенесення матеріальних активів із субрахунку 1812 на субрахунок 1113 та відображення операцій у фінансовій звітності (вересень 2021 року);

здійснення заходів щодо розірвання договорів з ДП «Енергоринок» на відповідальне зберігання матеріальних цінностей і нематеріальних активів та повернення ДП «Енергоринок» цих цінностей та активів (жовтень 2021 року);

організація роботи щодо доповнення додатка до Положення про облікову політику в НКРЕКП, затвердженого наказом НКРЕКП від 10.10.2017 № 43-а, підгрупами об’єктів основних засобів із строком їх корисного використання (серпень 2021 року).

НКРЕКП зазначеним листом також надало Рахунковій палаті таку інформацію станом на 01.09.2021 про виконання Плану заходів:

внесено зміни до структури НКРЕКП щодо створення Cектору внутрішнього контролю, затверджено та погоджено в установленому порядку штатний розпис НКРЕКП, який вводиться в дію з 01.09.2021 (накази НКРЕКП від 19.07.2021 № 28-од, від 27.07.2021 № 82-П);

розроблено та затверджено Порядок надання Голові та членам НКРЕКП надбавок та матеріальних допомог (наказ НКРЕКП від 17.08.2021 № 107-а);

доповнено додаток до Положення про облікову політику в НКРЕКП, затвердженого наказом НКРЕКП від 10.10.2017 № 43-а, підгрупами об’єктів основних засобів із строком їх корисного використання 20 та 25 років (наказ НКРЕКП від 16.08.2021 № 104-а).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
І. М. Яремчук