Рахункова палата провела фінансовий аудит МОН

10.07.2019 15:09

Рахункова палата провела аудит фінансової та бюджетної звітності центрального апарату Міністерства освіти і науки України (далі — МОН) за 2018 рік відповідно до Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю (ISSAI). Відповідальний за проведення аудиту член Рахункової палати Василь Невідомий зазначив: «Мета фінансового аудиту — отримання впевненості, що фінансова і бюджетна звітність МОН складена відповідно до вимог чинного законодавства та не має суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок».

За результатами аудиту Рахунковою палатою складено позитивний висновок щодо фінансової та бюджетної звітності МОН: звітність підготовлена на підставі достовірних даних бухгалтерського обліку, відповідно до законодавчих і нормативних вимог, а також відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан МОН станом на 01.01.2019, його фінансові результати і грошові потоки за 2018 рік.

Водночас аудит засвідчив, що МОН не створено ефективної системи внутрішнього контролю. Відділ внутрішнього аудиту не здійснював оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та достовірності фінансової і бюджетної звітності МОН.

Аудитом не виявлено значних порушень МОН норм чинного законодавства, але встановлено випадки невизначення ліквідаційної вартості основних засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю і які продовжують використовуватися, а також недоліки при оформленні інвентарних карток і інвентаризаційних описів у частині своєчасності, повноти і достовірності їх заповнення. Через недосконалість програмного забезпечення нефінансових активів результати інвентаризації формуються у ручному режимі, а не автоматично в програмі на підставі даних інвентарних карток

Крім того, аудитом встановлено недостовірне розкриття МОН у примітках до річної фінансової звітності інформації про первісну вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися, та залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються.

Рахункова палата надала МОН рекомендації щодо забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю та запобігання випадкам шахрайства і помилок, які можуть вплинути на достовірність фінансової та бюджетної звітності.

Звіт і рішення про результати фінансового аудиту МОН за 2018 рік буде оприлюднено на офіційному вебпорталі Рахункової палати.