Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 04.08.2020 № 20-1

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління державним майном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, за завданням (напрямом) № 4 (відповідальний – член Рахункової палати Огонь Ц. Г.)

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності та управління державним майном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, у тому числі за завданням (напрямом) № 4 (відповідальний – член Рахункової палати Огонь Ц. Г.), надіслано Верховній Раді України (лист від 19.10.2020 № 05-2476), рішення та Звіт – Апарату Верховної Ради України (лист від 09.10.2020 № 05-2478) для розгляду і реагування.

Рішення Рахункової палати і Звіт надіслано також Інституту законодавства Верховної Ради України (лист від 19.10.2020 № 05-2474), Державному підприємству «Редакція газети «Голос України» (лист від 19.10.2020 № 05-2479), Державному підприємству «Парламентський телеканал «Рада» (лист від 19.10.2020 № 05-2472), Державному підприємству «Видавництво Верховної Ради України (Парламентське видавництво)» (лист від 19.10.2020 № 05-2473) для розгляду та відповідного реагування.

Апарат Верховної Ради України поінформував Рахункову палату про виконання рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків і порушень (листи від 20.11.2020 № 15/22-2020/217371, від 24.02.2021 № 15/19-2021/62828 та від 24.09.2021 № 15/19-2021/298238). Так, Апаратом Верховної Ради України затверджено 24.02.2021 План заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати для усунення порушень та недоліків, виявлених за результатами проведеного аудиту (далі – План заходів), яким, зокрема, за завданням № 4 передбачено:

запровадити належний внутрішній контроль за формуванням установами, що належать до сфери управління Апарату, проєктів кошторисів при визначенні потреби у коштах з відповідними розрахунками; не допускати прийняття кошторисів, не обгрунтованих належними розрахунками за кожним КЕКВ, затвердження сум, не підтверджених економічними обгрунтуваннями;

забезпечити своєчасне приведення статутів (положень) установ та підприємств, що належать до сфери управління Апарату, у відповідність із чинним законодавством, їх оприлюднення, а також оприлюднення даних діяльності та фінансової звітності цих установ і підприємств;

вивчити питання організації основної діяльності Інституту законодавства у зв’язку з новими викликами і завданнями, що постали перед Верховною Радою України;

забезпечити ефективний контроль за дотриманням установами та підприємствами, що належать до сфери управління Апарату, вимог законодавства про публічні закупівлі з метою запобігання порушенням у цій сфері;

вжити заходів для впровадження у 2020 році нової системи електронного документообігу у повному обсязі;

переглянути структуру і штатний розпис Апарату з метою їх оптимізації у зв’язку із запровадженням нової системи електронного документообігу;

забезпечити приведення умов договору оренди приміщень з Парламентським видавництвом у відповідність із вимогами чинного законодавства в частині визначення розміру орендної плати;

забезпечити розроблення та прийняття порядку розподілу надання телеканалом «Рада» ефірного часу представникам депутатських фракцій (депутатських груп) і позафракційним народним депутатам України згідно з належним обліком використання ефірного часу.

Також повідомлено, що Апаратом Верховної Ради України підготовлено проєкти документів з цих питань, які буде надіслано для подальшого розгляду до відповідних комітетів Верховної Ради України.

Інститут законодавства Верховної Ради України поінформував про виконання рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків і порушень (лист від 01.06.2021 № 22/94-1-15); а саме:

Положення про Вчену раду Інституту приведено у відповідність із статтею 10 Закону України від 26.11.2015 № 848 «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

наказом директора Інституту від 19.10.2020 № 14/2-од затверджено критерії, визначені вченою радою для прийняття рішень щодо надання платних послуг за меншою вартістю або безоплатно;

функціонування Наглядової ради Інституту припинено відповідно до вимог розпорядження Голови Верховної Ради України від 17 грудня 2013 року № 2120 «Про внесення змін до Положення про Інститут законодавства Верховної Ради України»;

з метою забезпечення своєчасного, суцільного та ефективного внутрішнього контролю у відповідності до пункту 3 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001, з 01.12.2020 в Інституті визначено посадову особу, на яку покладаються повноваження щодо здійснення внутрішнього аудиту та затверджено Положення про порядок здійснення внутрішнього аудиту в Інституті законодавства Верховної Ради України (наказ директора Інституту від 25.11.2020 № 16/1-од);

забезпечено належний контроль за дотриманням вимог законодавства про закупівлі при проведенні закупівель товарів, робіт (послуг) та звітуванні про їх результати з метою реалізації пропозицій щодо організації основної діяльності Інституту як дослідницької служби парламенту та Парламентського тренінгового центру у зв’язку з новими викликами і завданнями, що постали перед Верховною Радою України:

забезпечено постійний науково-правовий супровід планування законопроєктної роботи;

розширено участь у розробці проєктів законів, зокрема, у складі робочих груп, створених керівництвом парламенту і комітетами Верховної Ради України;

посилено організаційно-функціональне забезпечення роботи із запитами парламентських комітетів та окремих народних депутатів України (за зверненнями комітетів 2020 року підготовлено 193 науково-експертних висновки та наукові дослідження);

2020 року організовано більше 30 науково-експертних обговорень, за результатами яких підготовлено пропозиції для використання у законотворчій діяльності;

Українською школою законотворчості Інституту розроблено й запроваджено новий навчальний курс «Публічне управління та адміністрування»;

розширено перелік короткострокових навчальних програм, зокрема з міжнародного гуманітарного права, у співпраці з Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Державне підприємство «Редакція газети «Голос України» поінформувало (лист від 09.12.2020 № 359) про затвердження Плану заходів з усунення виявлених Рахунковою палатою порушень і недоліків та відображених у Звіті про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління державним майном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, яким передбачено:

на підставі аналізу результатів аудиту розробити пропозиції з удосконалення ведення бухгалтерського обліку та фінансового планування;

відповідно до визначених законодавством термінів забезпечити підготовку фінансових, інвестиційних та стратегічних планів редакції газети та їх подання на затвердження (погодження) засновнику редакції або уповноваженому ним органу;

підготувати і внести в установленому порядку пропозиції щодо перегляду статутних документів редакції газети «Голос України», приведення їх у відповідність до вимог законодавства в частині відомостей, пов’язаних з особливостями діяльності редакції;

запровадити практику систематичного розміщення на вебсайті газети квартальної, річної фінансової звітності за останні три роки, статуту редакції газети, відомостей про договори, учасником яких є редакція газети, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», та іншої інформації, розміщення якої на вебсайті державного підприємства є обов’язковою відповідно до ст. 73 Господарського кодексу України.

Державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада» поінформувало (лист від 09.12.2020 № 23-29/138) про затвердження Плану заходів державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада» з усунення виявлених Рахунковою палатою порушень і недоліків за результатами розгляду рішення Рахункової палати від 04 серпня 2020 року № 20-1 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління державним майном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету», яким передбачено:

розробити та забезпечити подання пропозицій до Управління справами Апарату Верховної Ради України з метою укладення договору про порядок фінансування засобів масової інформації з висвітлення діяльності Верховної Ради України;

розробити фінансовий план телеканалу «Рада» та забезпечити його затвердження в установленому порядку;

розробити пропозиції щодо перегляду статутних документів у відповідності із вимогами законодавства в частині визначення порядку фінансування телеканалу «Рада» та забезпечити їх внесення в установленому порядку до Управління справами Апарату Верховної Ради України;

забезпечити ефективне використання коштів державного бюджету, спрямованих на фінансування телеканалу «Рада»;

забезпечити дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» при проведенні закупівель;

вжити заходів щодо повного усунення виявлених аудитом порушень та недоліків.

Державне підприємство «Видавництво Верховної Ради України (Парламентське видавництво)» поінформувало (лист від 14.12.2020 № 1951) про те, що з метою виконання рекомендацій Рахункової палати щодо усунення виявлених недоліків і порушень виконано наступні заходи:

оприлюднено діючий статут та річну фінансову звітність (ф. 1 та ф. 2) за 2017–2019 роки на сайті Парламентського видавництва http://radabook.com/;

підготовлено та передано на затвердження проєкт нової редакції Статуту Парламентського видавництва в Апарат Верховної Ради України.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ц. Г. Огонь